ที่ตั้งฟิลิปปินส์

ที่ตั้ง

สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์มีพื้นที่ประมาณ  300  ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วยเกาะ 7,107 เกาะ       ทำเลที่ตั้งของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางการติดต่อระหว่าง เอเชียตะวันออกกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

1

 

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ที่มีมากถึง 7,107 เกาะ ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตร (เป็นพื้นดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร) ถ้าลองเทียบขนาดแล้วก็จะมีขนาดประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย
ประเทศแห่งนี้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับทะเลจีนใต้ ทางทิศใต้และทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก

2

อ้างอิง : http://netsai2539.blogspot.com/p/blog-page_5830.html