ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อาหารและเศรษฐกิจ ไทย-ฟิลิปปินส์

welcome to  Food and economy Thailand – Philippines 

 

ลาย54

ชื่อลายผ้า ถักทอสายใย ไทย-ฟิลิปปินส์

ความหมายของลายผ้า

การสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศ และความสามัคคีกลมเกลียวของทั้งสองประเทศ ไห้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างลายผ้า

ทั้งสองประเทศได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันในการขยายตลาดเพิ่มขึ้น การได้รับประโยชน์จากการให้สินเชื่อระยะสั้นระหว่างกัน การร่วมลงทุนระหว่างกัน การกำหนดเขตการค้าเสรี การให้สิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร โดยกำหนดขั้นตอนภาษีของกลุ่มสินค้าที่อยู่ในหมวดเดียวกัน แต่ทั้งสองประเทศก็เคยเป็นมิตรที่ดีต่อกันมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นซึ่งเคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหลายๆด้าน

The two countries have a mutual interest in expanding the market. To benefit from short-term intercompany loans. The joint venture between Establishing a free trade area The preferential customs. The process of tariff items in the same